REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego

im. Krystyny Bochenek

 

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek uchwalają Regulamin o następującej treści:

§ 1

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, są:

 a) Fundacja im. Krystyny Bochenek,

 b) Uniwersytet Śląski w Katowicach,

 c) Województwo Śląskie,

 d) Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

     - zwani dalej Organizatorami.

2. Inicjatorem Konkursu jest śląskie środowisko dziennikarskie.

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Województwo Śląskie.

§ 2

Patronami medialnymi Konkursu mogą być redakcje prasowe, telewizyjne, radiowe, internetowe oraz studia producenckie zainteresowane propagowaniem celów Konkursu. Wybór patronów medialnych każdorazowo podlega akceptacji organizatorów Konkursu.

§ 3

Celem Konkursu jest:

1. promocja dziennikarstwa w jego wszelkiej i różnorodnej formie;

2. uhonorowanie tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek: wicemarszałek Senatu RP, wybitnej dziennikarki związanej z województwem śląskim, osoby oddanej społecznikowskim pasjom, dobru i pięknu języka polskiego oraz mądrze pojmowanej polityce społecznej, poprzez coroczne wyróżnianie Jej imieniem najwartościowszych prac;

3. promocja województwa śląskiego – regionu wielokulturowego, o złożonej historii, w którym zachodzą skomplikowane procesy kulturowe, społeczne i gospodarcze zmieniające jego postindustrialne oblicze.

§ 4

1. Konkurs jest konkursem dziennikarskim.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

§ 5

1. Konkurs jest cykliczny i odbywa się corocznie.

2. W kolejnych edycjach Konkursu oceniane są prace, które powstały i ukazały się w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 6

1. Wyboru Laureata lub laureatów Konkursu, jak również wyróżnień, dokonuje Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – zwana dalej Kapitułą Konkursu.

2. Skład, sposób pracy, kompetencje, kadencyjność oraz inne zadania Kapituły Konkursu określa odrębny Regulamin.

§ 7

1. Do Konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę autorską oraz dwie prace współautorskie. Każda praca współautorska musi być podpisana przez wszystkich współautorów, których podpisy są wymagane na formularzu zgłoszeniowym dostępnym do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język) w 4 kategoriach:

- prasa,

- materiały radiowe,

- materiały telewizyjne,

- materiały internetowe, multimedialne.

3. Przez prace zgłaszane do Konkursu Organizator rozumie:

   a) teksty prasowe,

   b) audycje radiowe,

   c) filmy – dokumentalne, etiudy i inne ich formy,

   d) programy telewizyjne,

   e) publikacje zamieszczane w mediach internetowych.

4.  Prace mogą zgłaszać do Konkursu:

    a) ich pełnoletni autorzy,

    b) redakcje: wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych,

    c) kierownictwa zespołów filmowych lub studiów producenckich.

5. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

 a) 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (pendrive) w przypadku tekstów prasowych,

 b) 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (pendrive) w przypadku audycji radiowych­­,

 c)1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (pendrive) w przypadku programów telewizyjnych i filmów,

 d) 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (pendrive) w przypadku publikacji internetowych,  

 e) 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (pendrive) w przypadku prac internetowych – multimedialnych – zgłoszenie w formacie A4 z opisem pracy oraz linkiem do strony, gdzie materiał się znajduje. W przypadku płatnego dostępu do materiału, musi być dołączony kod dostępu dla Kapituły,

 f) wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek. us.edu.pl/,

 g) podpisane Oświadczenie dysponenta autorskich praw majątkowych, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 h) podpisane Oświadczenie autora lub współautorów pracy konkursowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia materiałów konkursowych prawidłowo umieszczonych na nośniku elektronicznym (np. pendrive).

7. W przypadku zgłaszania do Konkursu więcej niż jednego materiału przez jednego autora, materiały mogą być umieszczone na jednym nośniku pendrive.

8. Materiały należy przekazać w formatach odczytywanych przez system Windows.

9. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 25 stycznia każdego roku kalendarzowego.

10. Prace zgłoszone do Konkursu po terminie lub niespełniające innych powyższych wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.

12. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu i poddanie się jego postanowieniom w całości.

§ 8

1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.

2. Związek zgłaszanych prac z regionem nie musi być tematem wiodącym.

3. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych materiałów konkursowych.

§ 9

1. Konkurs składa się z czterech etapów:

    a) etap pierwszy: kwalifikacja formalna prac do dalszych etapów Konkursu – do 15 lutego,

    b) etap drugi: kwalifikacja merytoryczna przez jury preselekcyjne złożone z przedstawicieli Organizatorów, niezasiadających w Kapitule Konkursu,

    c) etap trzeci: wybór przez Kapitułę Konkursu 5 finalistów – do 10 marca,

    d) etap czwarty: wybór laureata, dokonywany przez Kapitułę Konkursu – do 15 marca.

Etap drugi konkursu może być pominięty w przypadku zgłoszenia do Konkursu liczby prac mniejszej niż 150.

2. Po wyłonieniu 5 finalistów Organizatorzy podadzą nazwiska autorów oraz tytuły ich prac do publicznej wiadomości.

§ 10

Nagrodami w Konkursie są: Nagroda imienia Krystyny Bochenek lub wyróżnienie.

§ 11

1. Laureatowi/laureatom Konkursu przyznana zostaje Nagroda imienia Krystyny Bochenek.

2. Nagrodę imienia Krystyny Bochenek – Grand Prix może przyznać Kapituła Konkursu za pracę wybitną.

3. W przypadku przyznania Nagroda imienia Krystyny Bochenek ma formę gratyfikacji finansowej w łącznej wysokości 50 000,00 zł.

4. Oprócz finansowej gratyfikacji każdy laureat Nagrody imienia Krystyny Bochenek otrzyma dyplom oraz możliwość członkostwa w Kapitule Konkursu na roczną kadencję począwszy od Konkursu, który odbędzie się w roku następnym od przyznania Nagrody i w związku z tym wyłączony zostanie z udziału w dalszych Konkursach.

5. Nagroda imienia Krystyny Bochenek jest podzielna. Kapituła Konkursu może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzić większą liczbę prac.

§ 12

1. Kapituła Konkursu może nie przyznać Nagrody imienia Krystyny Bochenek, przyznając jednocześnie wyróżnienia pracom o wysokim poziomie.

2. W przypadku przyznania wyróżnienia w Konkursie ma ono formę gratyfikacji finansowej.

3. Oprócz finansowej gratyfikacji każdy laureat wyróżnienia otrzyma dyplom.

§ 13

Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu są ostateczne.

§ 14

1. Uroczystość ogłoszenia laureata Konkursu oraz wręczania nagrody odbywać się będzie w siedzibie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego  w Katowicach w pierwszej połowie kwietnia.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystości.

3. O terminie uroczystości ogłoszenia laureata Konkursu oraz wręczania nagrody uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

§ 15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych prac na własnych stronach internetowych, prezentacji w czasie gali wręczenia nagród oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16

1. Zgłaszając swoje prace do udziału w Konkursie, wszyscy jego Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania nominowanych, finalistów, laureata, przyznania, wręczenia, odbioru i rozliczenia nagrody. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich korekty.

2. Nagroda zostanie wypłacona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który od kwoty wypłaconej z tytułu przyznanej nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach – także nieobjętych niniejszym Regulaminem – rozstrzyga i decyduje Kapituła Konkursu.

§ 17

1. Zgłoszenia prac należy dokonywać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Dział Promocji) z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

2. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela Magdalena Ślebarska (adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel. 509 685 733).

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

Organizatorzy

Aktualności

O Patronce

bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku. Od 1976 roku
dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice,
w latach 2002 - 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

więcej

Laureaci

Patroni

Dziennik Zachodni

Go Niedzielny


Nasze miastoPR Katowice

Radio eM


lskie


Silesion

Teatr lskiTrybuna Grniczatvp3 katowicetvs Wyborcza
Copyright Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2014 realizacja: cutberry.com