REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego
im. Krystyny Bochenek

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, uchwalają niniejszym Regulamin o następującej treści:

§ 1

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, są:
a) Fundacja im. Krystyny Bochenek,
b) Uniwersytet Śląski w Katowicach,
c) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
d) Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
- zwani dalej Organizatorami.
2. Inicjatorem Konkursu jest śląskie środowisko dziennikarskie.

§ 2

Patronami medialnymi Konkursu mogą być redakcje prasowe, telewizyjne, radiowe, internetowe oraz studia producenckie, które przystąpią w tym charakterze do konkursu.

§ 3

Celem Konkursu jest:
1. promocja dziennikarstwa, w jego wszelkiej i różnorodnej formie, związanego z województwem śląskim - regionem wielokulturowym, o złożonej historii, w którym zachodzą skomplikowane procesy kulturowe, społeczne i gospodarcze zmieniające jego postindustrialne oblicze;
2. uhonorowanie tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek: wicemarszałek Senatu RP, wybitnej dziennikarki związanej z województwem śląskim, osoby oddanej społecznikowskim pasjom, dobru i pięknu języka polskiego oraz mądrze pojmowanej polityce społecznej, poprzez coroczne wyróżnianie Jej imieniem najwartościowszych prac poświęconych szeroko pojętej problematyce Górnego Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia i Ziemi Częstochowskiej.

§ 4

1. Konkurs jest konkursem dziennikarskim.
2. Konkurs ma charakter otwarty.

§ 5

1. Konkurs jest cykliczny i odbywa się corocznie.
2. W kolejnych edycjach Konkursu oceniane będą prace, które powstały i ukazały się w roku poprzednim, po zakończeniu poprzedniego Konkursu.

§ 6

1. Wyboru Laureata lub laureatów Konkursu, jak również wyróżnień, dokonuje Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek - zwana dalej Kapitułą Konkursu.
2. Skład, sposób pracy, kompetencje, kadencyjność oraz inne zadania Kapituły Konkursu określi jej Regulamin.

§ 7

1. Przy Kapitule Konkursu działa Komitet Organizacyjny, który kwalifikuje zgłoszone prace do dalszych etapów Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w § 8 pkt 5 i 6 oraz § 9 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, i przekazuje zakwalifikowane prace Kapitule Konkursu.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele patronów medialnych Konkursu, o których mowa w § 2 Regulaminu.

§ 8

1. Do Konkursu można zgłosić maksymalnie: jedną pracę autorską oraz dwie prace współautorskie. Każda praca współautorska musi być podpisana przez wszystkich współautorów, których podpisy są wymagane na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język).
3. Przez prace zgłaszane do Konkursu Organizator rozumie:
a) teksty prasowe,
b) filmy, w tym fabularne, dokumentalne, etiudy i inne ich formy,
c) audycje radiowe,
d) programy telewizyjne,
e) publikacje zamieszczane w mediach internetowych.
4. Prace mogą zgłaszać do Konkursu:
a) ich pełnoletni autorzy,
b) redakcje: wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych,
c) kierownictwa zespołów filmowych lub studiów producenckich.
5. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a) dziesięć kopii w przypadku tekstów prasowych - wydruk komputerowy w formacie A4 lub skan z gazety (pliki w formacie PDF),
b) dziesięć kopii w przypadku audycji radiowych - nagranie plików w formacie MP3 na płycie CD-R lub CDRW (inne formaty i płyty nie będą przyjmowane). Płyty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz współautorów, tytułem materiału oraz czasem trwania,
c) dziesięć kopii w przypadku programów telewizyjnych i filmów - nagrania na płycie DVD R+ w formacie AVI. Płyty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz współautorów, tytułem materiału oraz czasem trwania,
d) dziesięć kopii w przypadku publikacji internetowych - wydruk komputerowy publikacji w formacie A4,
e) dziesięć kopii w przypadku prac internetowych - multimedia - zgłoszenie w formacie A4 z opisem pracy oraz linkiem do strony, gdzie materiał się znajduje. W przypadku zamkniętego, płatnego dostępu musi być dołączony kod dostępu dla jury,
f) wypełniony formularz zgłoszeniowy, który zamieszczony jest do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek. us.edu.pl/,
g) podpisane Oświadczenie dysponenta autorskich praw majątkowych, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
h) podpisane Oświadczenie autora lub współautorów pracy konkursowej, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 25 stycznia każdego roku kalendarzowego.
7. Prace zgłoszone do Konkursu po terminie lub niespełniające pozostałych powyższych wymogów formalnych, zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.
9. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu i poddanie się jego postanowieniom w całości.

§ 9

1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Ich związek z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.
2. W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą prace ukazujące problemy związane z rozwojem, mieszkańcami, kulturą, gospodarką i historią oraz przemianami, jakim nieustannie podlega region województwa śląskiego.
3. Związek zgłaszanej pracy z regionem nie musi być jej tematem wiodącym.
4. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych materiałów konkursowych.

§ 10

1. Konkurs składa się z czterech etapów:
a) etap pierwszy: kwalifikacja formalna prac do dalszych etapów Konkursu przez Komitet Organizacyjny - do 15 lutego,
b) etap drugi: kwalifikacja merytoryczna przez jury preselekcyjne złożone z przedstawicieli Organizatorów, nie zasiadających w Kapitule Konkursu,
c) etap trzeci: wybór przez Kapitułę Konkursu 5 finalistów - do 10 marca,
d) etap czwarty: wybór laureata, dokonywany przez Kapitułę Konkursu – do 15 marca.
2. Etap drugi konkursu może być pominięty w przypadku zgłoszenia do Konkursu mniejszej ilości liczby prac, niż 80.
3. Po wyłonieniu 5 finalistów, Organizatorzy podadzą nazwiska ich autorów oraz tytuły ich prac do publicznej wiadomości.

§ 11

Nagrodami w Konkursie są:
1. Nagroda imienia Krystyny Bochenek lub
2. wyróżnienie.

§ 12

1. Laureatowi/laureatom Konkursu przyznana zostaje Nagroda imienia Krystyny Bochenek.
2. Nagrodę imienia Krystyny Bochenek może przyznać Kapituła Konkursu za wybitną pracę dotyczącą województwa śląskiego.
3. W przypadku przyznania, Nagroda imienia Krystyny Bochenek ma formę gratyfikacji finansowej w wysokości 50.000,00zł.
4. Oprócz finansowej gratyfikacji każdy laureat Nagrody imienia Krystyny Bochenek otrzyma dyplom oraz członkostwo w Kapitule Konkursu na trzyletnią kadencję począwszy od Konkursu, który odbędzie się w roku następnym od przyznania Nagrody i w związku z tym wyłączony jest z udziału w dalszych Konkursach.
5. Nagroda imienia Krystyny Bochenek jest podzielna. Kapituła Konkursu, bez podania przyczyn, może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzenia większej liczby, równorzędnych prac lub też do nieprzyznania Nagrody.

§ 13

1. Kapituła Konkursu może nie przyznać Nagrody imienia Krystyny Bochenek, przyznając jednocześnie wyróżnienia pracom o wybijającym się poziomie.
2. W przypadku przyznania wyróżnienia w Konkursie ma ono formę gratyfikacji finansowej.
3. Oprócz finansowej gratyfikacji każdy laureat wyróżnienia otrzyma dyplom.

§ 14

Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu są ostateczne.

§ 15

1. Uroczystość ogłoszenia laureata Konkursu oraz wręczania nagrody odbywać się będzie w siedzibie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w pierwszej połowie kwietnia.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystości.
3. O terminie uroczystości ogłoszenia laureata Konkursu oraz wręczania nagrody uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieniu drogą elektroniczną.

§ 16

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych prac na własnych stronach internetowych, prezentacji w czasie gali wręczenia nagród oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17

1. Zgłaszając swoje prace do udziału w Konkursie, wszyscy jego Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania nominowanych, finalistów, laureata, przyznania, wręczenia, odbioru i rozliczenia nagrody. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich korekty.
2. Nagroda zostanie wypłacona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który od kwoty wypłaconej z tytułu przyznanej nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach - także nieobjętych niniejszym Regulaminem - rozstrzyga i decyduje Kapituła Konkursu.

§ 18

1. Zgłoszenia prac należy przesyłać na adres: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Promocji
Ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

2. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela Pani Magdalena Ślebarska z Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel.: 509 685 733)..

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października roku.

 

Organizatorzy

Aktualności

O Patronce

bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku. Od 1976 roku
dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice,
w latach 2002 - 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

więcej

Laureaci

Patroni

patroni

slaskie

Copyright Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2014 realizacja: cutberry.com